Cáp điện lực Daphaco CV
Mã sản phẩm: DAPHACO - CV
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-3, MÃ 6610 TCVN 01-IEC 60227-3, code ( 227 IEC 01 ). Điện áp danh định : 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Dây đơn cứng daphaco
Mã sản phẩm: DAPHACO - VC
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-3, MÃ 6610 TCVN 01-IEC 60227-3, code ( 227 IEC 01 ). Điện áp danh định : 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Dây đôi mềm LION
Mã sản phẩm: LION - VCmS
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-3, MÃ 6610 TCVN 02-IEC 60227-3, code ( 227 IEC 02 ). Điện áp danh định : 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Dây dẹp LION
Mã sản phẩm: LION - VCo
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-5, MÃ 6610 TCVN 53 - IEC 60227-5, code ( 227 IEC 53 ). Điện áp danh định : 300 / 500 V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Cáp điện lực LION hai ruột dẫn
Mã sản phẩm: LION - CVV2R
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-4, MÃ 6610 TCVN 10-IEC 60227-4, code ( 227 IEC 10 ). Điện áp danh định : 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Cáp điện lực daphaco 3 ruột dẫn
Mã sản phẩm: DAPHACO - CVV3r
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-4, MÃ 6610 TCVN 10-IEC 60227-4, code ( 227 IEC 10 ). Điện áp danh định : 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Cáp điện lực DAPHACO 4 RUỘT DẪN (1 nối đất)
Mã sản phẩm: DAPHACO - CVV4R
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-4, MÃ 6610 TCVN 10-IEC 60227-4, code ( 227 IEC 10 ). Điện áp danh định : 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Cáp điện lực LION 4 ruột dẫn (bằng nhau)
Mã sản phẩm: LION - 4RB
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-4, MÃ 6610 TCVN 10-IEC 60227-4, code ( 227 IEC 10 ). Điện áp danh định : 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Dây đơn mềm lion
Mã sản phẩm: LION - VCm
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-3, MÃ 6610 TCVN 02-IEC 60227-3, code ( 227 IEC 02 ). Điện áp danh định: 450/750V. Cách điện : PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Dây pha tròn lion 2 RUỘT DẪN
Mã sản phẩm: LION - VVCm2
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-5, MÃ 6610 TCVN 53-IEC 60227-5, code ( 227 IEC 53 ). Điện áp danh định : 300/500V. Vỏ bảo vệ: PVC. Nhiệt độ làm việc: Max 70°C
Dây pha tròn LION 3 ruột dẫn
Mã sản phẩm: LION - VVCm3
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-5, MÃ 6610 TCVN 53-IEC 60227-5, code ( 227 IEC 53 ). Điện áp danh định : 300/500V. Vỏ bảo vệ: PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Dây pha tròn 4 LION ruột dẫn (1 nối đất)
Mã sản phẩm: LION - VVCm4
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-5, MÃ 6610 TCVN 53-IEC 60227-5, code ( 227 IEC 53 ). Điện áp danh định : 300/500V. Vỏ bảo vệ: PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Dây pha tròn LION 4 ruột dẫn (bằng nhau)
Mã sản phẩm: LION - VVCm4B
Tiêu chuẩn sản xuất : TCVN 6610-5, MÃ 6610 TCVN 53-IEC 60227-5, code ( 227 IEC 53 ). Điện áp danh định : 300/500V. Vỏ bảo vệ: PVC. Nhiệt độ làm việc : Max 70°C
Cáp điện LION duplex
Mã sản phẩm: LION - DUPLEX
Ruột dẫn: Nhiều sợi đồng mềm xoắn đồng tâm, ruột gồm 2 lõi. Bọc cách điện: PVC. Cấp chịu nhiệt: 70°C. Sử dụng: Để dẫn ngun điện một pha 2 dây từ trụ điện ngoài đường vào đầu nhà. Cấp điện áp: 450V/750V